Kurser og Certificeringer / Andre oplæg og kurser

Andre oplæg og kurser

Følgendetemaer kan rekvireres og tilrettelægges som oplæg eller kursus i samarbejde med jer i daginstitution, skole, skole- og daginstitutionsnetværk, ledernetværk, PPR etc.

 

 

Vejledning af forældre og pædagogisk personale

 

Hvordan bliver vejledning nyttig?

For sprogpædagoger og sprogvejledere og logopæder. Underviser: Vibeke Petersen, aut. psykolog

 

Vi ser på vejledningsforståelser- og praksis fra ekspert- til procesvejledning. Vi indkredser betydningen af, at samarbejdet er aftalt og afstemt med de involverede og ser på, hvordan nytten af vejledningen optimeres for de vejledte – hvad enten det er ekspertråd, de får eller det er en mere coachende tilgang, der vælges. (↑)

 

Oplæg

 

Har du eller dine samarbejdspartnere brug for et indspark eller inspiration?

 

Vi tilbyder et varierende udbud af oplæg om diverse emner inden for sprogtilegnelse og børnemiljøvurderinger. Et oplæg kan typisk vare 1-3 timer, og kan sagtens kombineres med en workshop (se herunder) eller kan udvides til et heldagsarrangement, hvis dette ønskes. Herunder gives eksempler på emner, som vi har afholdt oplæg om:

 

 • Børns sprogtilegnelse
 • Sprog, leg og læreplaner
 • Fra læreplaner til børnemiljøvurdering – hvad er sammenhængen?
 • Sprogvurdering fra 22 - 35 måneder
 • Sprogvurdering fra 3 – 6 år
 • Sprogets milepæle
 • Sprog og literacy    
 • Dialogisk læsning
 • Sprogstrategier
 • De sproglige forudsætninger for læsning
 • Sprogtilegnelse hos børn med flersproget baggrund.
 • Sprogtilegnelse i en pædagogisk hverdag. (↑)

 

Workshops

 

Har du eller I brug for et lynkursus?

 

Sprogins workshops er et kortere kompetenceudviklingsforløb indenfor det sprogpædagogisk arbejde. Det kan være et godt valg for en kollega- eller flerfagliggruppe der eksempelvis har brug for et lynkursus til nye ansatte, eller opfriskning til erfarne ansatte. Forløbene kan med fordel anvendes ved personalemøder, pædagogiske dage eller forældre aftener. Indholdet udarbejdes i tæt dialog med kontaktpersonen. (↑)

 

Konsulentdialog

 

Oplever du eller dine konsulentkolleger I indimellem har brug for sparring?

 

Mange konsulenter arbejder i et spændingsfelt med mange samarbejdspartnere, hvor der skal navigeres i flere forskellige bud på, hvordan man kan opnå forbedringer i pædagogisk praksis både indenfor sprog, kognitivudvikling mv. samtidig præsenteres vi løbende for national og international forskning, som indimellem kan kræve en dialog om, hvordan den viden kan omsættes i praksis. Sprogin tilbyder at indgå i en dialog og assistere med bistand, hvor der kan trækkes på en fælles hammel og implementere viden i hverdags praksis.

 

Vi holder os orienterede og løbende opdaterede inden for dansk og international forskning, i forbindelse med deltagelse i flere projekter og bogskrivning. Vi kan derfor med at navigere rundt i den seneste viden inden for sprogtilegnelse, pædagogisk praksis og relaterede emner. (↑)

 

Fysiske sprogmiljøer

 

Har din stue i dit dagtilbud eller din dagplejestue brug for inspiration til indretning?

 

Vi tilbyder et besøg, hvor du som fx pædagogisk medarbejder i dagtilbud eller dagplejer, sammen med Sprogin kan sætte fokus på, hvordan du og fx dine kolleger kan optimere barnets fysiske sprog- og literacy-miljø. Det fysiske sprogmiljø spiller en afgørende rolle for barnets trivsel, ligesom det understøtter barnets møde og leg med tale- og skriftsprog, for ikke at forglemme tilegnelsen af disse. Vi tager afsæt i forskning og teori om det fysiske sprogmiljø og hvilken indvirkning det har på den sprogpædagogiske kvalitet. (↑)

 

Kompetenceforløb

 

Oplever du eller dine kollegaer at I har brug for et frisk indspark? Så se her!                

 

Vi tilbyder længerevarende kompetenceudviklingsforløb til dagtilbud, dagplejere, sundhedsplejersker, bibliotekarer og blandede personalegrupper, som ønsker et større løft og viden om sprogtilegnelse i teori og praksis. Vi kan tilbyde forløb, der er skræddersyet til den enkelte faggruppe.

 

Forskningen viser, at forløb, som strækker sig over et længere forløb, hvor der også er plads til afprøvning, af den viden der præsenteres, fører til de bedste og mest langsigtede resultater i praksis. Derfor tilbyder vi længerevarende forløb, som er baseret på den seneste viden inden for voksenlæring. Der tages derfor afsæt i den gruppe, der deltager, ligesom gruppen ikke overstiger 12 personer. Det vægtes, at formidle både teori og strategi i mindre dele for sandsynliggøre, at tilegnelse kan finde sted

 

Et forløb vil som udgangspunkt tage afsæt i

 • Den eksisterende praksis, erfaring og eksempler fra deltagernes hverdag
 • Deling af optagelser fra deltagerens hverdag med efterfølgende analyse, refleksion og vejledning.
 • Seneste forskning og relevant teori.
 • Styrkelse af tværfagligt samarbejde (↑)

Børnemiljøvurderinger

 

Hvis du, dine kolleger eller ansatte er interesseret i et observationsmateriale til vurdering af børnemiljø med fokus på læreplanerne – Så se her! Børnemiljøvurderingerne herunder fokuserer på de vigtigste behovsområder for børn i dagtilbud i alderen fra de alleryngste børn til børnene i SFO.

 

 • Småbørn ITERS-3
 • Dagpleje FCCERS
 • Børnehavebørn ECERS-3
 • Læreplaner fokus i børnehaven ECERS-E
 • SFO SACERS

 

Kvalitetsudvikling og kvalifikation

Baseret på mange års omfattende forskning og udviklingsarbejde inden for pædagogisk kvalitet i børneinstitutioner internationalt og nationalt tilbyder Sprogin kurser og efteruddannelse til forskellige målgrupper, hvor den tætte sammenhæng mellem det aktuelle indhold i børnemiljøvurderingerne kobles sammen med den praktiske gennemførelse ude i dagtilbud mv. Der ses nærmere på indvirkning på alle niveauer af barnets og den ansattes relation og organisation.

 

I flere årtier har Børnemiljøvurderingerne bidraget med ny forskning i en tilgængelig form, som har dannet grundlaget i flere lande for at udvikle bedre uddannelsesmuligheder for et utal af børn. Børnemiljøvurderingerne har vist sig at være en af grundpillerne i et systematisk og bæredygtig kvalitetsudvikling og kvalitetssikring indenfor dagtilbud, dagpleje og SFO.

 

Vores differentierede videreuddannelsestilbud er rettet mod både forvaltning, ledelse, kvalitetsrepræsentanter, uddannelsesspecialister, konsulenter samt pædagoger.

 

Ud over flerdagskurser om ’Kvalitet i dagtilbud’ tilbyder Sprogin også to-dags workshop og lynkurser (halvdagskurser) hvor deltagerne får mulighed for at blive præsenteret for kvaliteten af Børnemiljøvurderingerne og deres grundlag i forskellige uddybende omfang. Vi tilbyder også besøg i dagtilbud og dagplejehjem, hvor vi byder med forslag til indretning, som kan optimere børnenes leg og læring.

 

Sprogin er det eneste sted i Danmark som tilbyder certificering i Børnemiljøvurderingerne, det er et fire-dages kursus efter aftale, hvor deltagerne får mulighed for at lære materialet bedre at kende og bruge de forskellige observationsværktøjer. Her er fokus på observation, dokumentering og planlægning.

 

Sprogin tilbyder fire modeller, som målretter sig mod forskellige gruppesammenhænge:

 

 • Selvevaluering – den enkelte pædagog kan anvende skalaerne til at vurdere deres dagtilbud, egen praksis i forhold til børnenes alder.  

Her tilbydes halvdagskurser efter aftale ligesom der løbende udbydes halvdagskurser, som giver mulighed for enkeltpersoner at tilmelde sig og få et overblik og forståelse af fordelene ved brug af Børnemiljøvurderingerne ECERS-3 og ITERS-3.

 

 • Gruppeevaluering i dagtilbud

Sprogin tilbyder efter aftale, at deltage ved fx ved personalemøder, hvor der kan tages udgangspunkt i forskellige områder og punkter i børnemiljøvurderinger, som kan drøftes for at opkvalificere den daglige praksis og den enkelte medarbejder.

 

 • Konsulentevaluering

Sprogin tilbyder efter aftale to-dags workshop til konsulenter fx Logopæder pædagogiske konsulenter eller andre fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning som ønsker at anvende eller allerede benytter skalaerne, som fx professionel assistance i dagtilbud og ved børnegrupper, hvor der er behov for at identificere styrker og områder, hvor der er behov for forbedringer.

 

 • Certificerede observatører

Sprogin tilbyder efter aftale flerdagskurser i deltagernes hjemkommuner, hvor der er mulighed for at sikre sig viden om ’Kvalitet i dagtilbud’ – på kurserne besøges tre dagtilbud eller dagplejere, som giver mulighed for at opnå en ensartet vurderingsopfattelse og med udgangspunkt i enten ECERS, ECERS-E, ITERS, FCCERS eller SACCERS søger vi for at deltager stifter bekendtskab med hvad høj kvalitet med stor pålidelighed er for en størrelse i praksis. Ved en ’Kvalitet i dagtilbud’ – certificeringen skærpes observation, dokumentering og planlægning. ’Kvalitet i dagtilbud’ – certificering inkluderer bl.a. gruppeintroduktioner, studier, evt. filmobservationer, feltpraksis, herunder debriefing med en certificeret træner og analyse, refleksions- og pålidelighedstest med praksisafprøvning.

En observation varer ca. 3 timer, hvor der er stor fokus på processer og mindre på strukturer og rutiner.

 

 • Samtalemøder

Sprogin tilbyder efter aftale samtalemøder med direktører og kvalitetschefer m.fl. i forvaltningsregi, hvor ’Børnemiljøvurderingerne’ kan præsenteres og hvor mulighederne for en kvalificering og gennemførelse af udvikling og forankring af pædagogisk kvalitet kan synliggøres ved hjælp af fx etablering af et permanent kvalitetsstyringssystem i dagtilbud mv. (↑)

                            
Sprogin | CVR: 35360700 | Annebergvej 1, st., 2700 Brønshøj.  | Tlf.: 41403927