/ 11. april 2019: Overordnet ledelse og praktisk arbejde med børnemiljø i dagtilbud

Overordnet ledelse og praktisk arbejde med børnemiljø i dagtilbud

Konferencedag med Brenda Taggart, Torben Næsby og Trine Kjær Krogh.

 

11. april 2019

Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg.

 

Kort intro:

Sprogin har inviteret Brenda Taggart, University of London og Torben Næsby, lektor på pædagoguddannelsen ved University College Nordjylland til en præsentation til ECERS-E Early Childhood Environment Rating Scale, Extension på dansk:Fokus på fire læreplansskalaer til børnehave og den danske forskning på området og til et kort rids om baggrunden, det store engelske forskningsprojekt EPPSE (1997-2014). Projektet har undersøgt effekterne af dagtilbud af høj kvalitet omkring børns læring og udvikling. På konferencen vil du blive præsenteret for dansk og international forskning, der kommer helt tæt på den pædagogiske praksis, og begrebet ” Høj kvalitet”.

 

Vil du gerne finde svar på følgende spørgsmål:

 

Hvordan kan effektivt lederskab hjælpe praktikere til at omfavne ændringer i praksis for at forbedre børns udviklings- og læringsresultater?

 

Er de danske dagtilbud så gode som vi tror?

 

Hvordan ser høj kvalitet ud i et dagtilbud?

 

Skaber danske dagtilbud lige muligheder for alle?

 

Hvad lærer børn i danske dagtilbud og hvad kunne de komme til at lære?

 

Hvordan kan ECERS støtte arbejdet med de styrkede læreplaner?

 

Så er du velkommen til at tilmelde dig til Sprogins konference med Brenda Taggart, Torben Næsby og Trine Kjær Krogh torsdag den 11. april 2019 på Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Tilmelding her

 

Dagens program

9:00 – 9:40: Ankomst og tjek ind - Formiddags buffet (brødvariationer/marmelade)

9:40. – 10:40: EPPSE-forskningen om børns miljø og læringsresultater v. Brenda Taggart, I del

10:40 – 11:00: Pause med forfriskninger

11:00 – 11:45: Brug af miljøvurderingsskalaer v. Brenda Taggart, II del

11:45 – 12:45 Frokost - Dagens frokost med kaffe/te og 1 øl eller vand

12:45 – 13:45: Effektiv ledelse og praksis for at forbedre læringsmiljøet v. Brenda Taggart, III del

13:45 – 14:10: Pause - Eftermiddags buffet (kage/nødder/frugt og grønt)

14:10 – 14:55: ECERS og de danske læreplaner v. Trine Kjær Krogh

 

15:00 – 15:45: Dansk forskning i børnemiljø og ECERS v. Torben Næsby

 

15:45 – 16.00: Opsummering v. Trine Kjær Krogh

 

16:00 Tak for i dag

 Der forbeholdes ret til ændringer i programmet.

 

Pris: 1995, - kr.pr. person ekskl. moms

Tilmelding: Senest d. 11. marts 2019

Målgruppe: Ledere i daginstitutioner, pædagogiske konsulenter og ledere på forvaltningsniveau, logopæder, sprogpædagoger, pædagoger samt øvrige med interesse for professionel faglig udvikling på dagtilbudsområdet.

 

Intro til dagen:

 

Brenda Taggart vil på dagen først præsentere en kort skitse af baggrundsforskningen fra Den effektive før-skole, primær og sekundær læring (på engelsk Effective Pre-School, Primary and Secondary Education også kendt som EPPSE-projektet 1007-2014, som blev bestilt i 1997.

EPPSE-forskningsprojektet er den største og længste forløbsundersøgelse i Europa, og blev i gangsat for at undersøge, hvad der påvirker børns faglige og sociale adfærdsmæssige resultater på kort, mellemlang og lang sigt. Undersøgelsen fulgte ca. 3.000 børn i alderen 3,5 år til og med 16 år og resultaterne har været toneangivende i den vekslende nationale politik og for praksis i skolen, både i Storbritannien og i udlandet, hvor man interesser sig for koblingen mellem uddannelse og børns omsorg.

Den anden del af præsentationen vil fokusere på, hvordan kvaliteten blev målt og specifikt om, hvordan man fremmer et højt kvalitetsmiljø med udfordrende interaktioner for at opmuntre børn til at være engagerede og have lyst til læring.

Trine Kjær Krogh vil præsentere erfaringer med hvordan ECERS-materialerne i øjeblikket implementeres i flere kommuner rundt i Danmark og hvordan materialerne understøtte arbejdet med de styrkede læreplaner både i forhold til organisering af dagen, leg, relationer, læring og indretning.
Trine vil særligt komme ind på anerkendende sprogpædagogisk arbejde med børn i udsatte boligområder, styrkelse af social selvhjulpenhed og de særlige læringsmiljøer som skal stilles til rådighed for understøtte børnenes sproglige og sociale læringspotentiale.  

Hvordan kan ECERS støtte arbejdet med de styrkede læreplaner?

Hvordan kan ECERS byde ind som værktøj til at styrke relationsarbejdet mellem personale og børn?

Hvad er forskellen mellem ECERS-3 og ECERS-E?

Danske erfaringer med implementering af stærke sprog og læringsmiljøer.

 

Torben Næsby vil vise resultater af observationer med ECERS-3 på 120 stuer i danske dagtilbud og diskutere hvilke overvejelser det giver anledning til, bl.a.:

Skaber danske dagtilbud lige muligheder for alle?

Er de danske dagtilbud så gode som vi tror?

Hvad lærer børn i danske dagtilbud og hvad kunne de komme til at lære?

 

Dagens oplægsholdere - Biografier:

 

Brenda Taggart, en af ​​hovedforskerne bag EPPSE-forskningsprojektet, og hun vil under denne konference tale om forholdet mellem høj kvalitet og børns resultater og give en introduktion til anvendelse af miljøvurderingsskalaer til faglig udvikling.

Hvordan ser høj kvalitet ud?

Hvordan kan effektivt lederskab hjælpe praktikere til at omfavne ændringer i praksis for at forbedre børns udviklings- og læringsresultater?

Denne konference vil give deltagerne mulighed for at forbedre deres viden om anvendelse af miljøvurderingsskalaer og kort redegøre for 40 års forskning i Storbritannien om vigtigheden af ​​lederskab i effektive læringsmiljøer.

Brenda har fremlagt forskningsresultater i hele verden og er en meget efterspurgt foredragsholder ikke mindst for hendes evne til at kommunikere komplekse forskningsresultater på en tilgængelig måde for en bredere målgruppe.

 

Torben Næsby, er lektor på pædagoguddannelsen ved University College Nordjylland. Uddannet pædagog og cand.mag. i psykologi og pædagogik og er ph.d. fra Aalborg Universitet. Han forsker i læreplan, evaluering og kvalitet i dagtilbud, og metodeudvikling bl.a. ved brug af standardiserede måleværktøjer, så som ECERS-3.

 

 

Trine Kjær Krogh er lektor, cand.mag. i dansk og religionshistorie, har en pd. i specialpædagogik og er uddannet lærer i dsa på KUA. Trine har både undervist i dansk som andetsprog, været speciallærer og konsulent ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, og har fungeret som underviser, eksaminator, vejleder og censor inden for børns sprog og specialpædagogik. Hun er forfatter og oversætter til mere end 35 udgivelser, sprogtest mv. indenfor bl.a. børnesprogtilegnelse og miljøvurderinger i dagtilbud. Trine er herudover også certificeret underviser i børnemiljøvurderingsskalaerne ECERS-3 og ITERS-R med flere. Senest har hun været en del af holdet bag udvikling af sprogvurdering for 2-årige sammen med Aarhus universitet m.fl. for Socialstyrelsen.

Praktiske oplysninger om konferencen

Tidspunkt: torsdag den 11. april 2019 Konferencested: Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg. Konferencesprog: Brenda Taggarts oplæg foregår på engelsk. De øvrige oplæg foregår på dansk. Pris: 1995,- kr. ekskl. moms. Der ydes 10 % rabat ved tre tilmeldinger fra samme institution (samlet tilmelding). Tilmelding: Bindende tilmelding senest 11. marts, 2019.

Yderligere oplysninger

Sekretær: Heidi Hansen, e-mail: heidi@sprogin.dk

 

Relevante titler til dagen:

 

  • Bylander, H. I. & Krogh, T. K. (2018): Samtale er guld - kommunikation og sprog i børnehøjde. Frederikshavn: Dafolo – fra Læreplanserien.

  • Bylander, H. I., & Krogh, T.K. (2017). Stærkt sprogarbejde: Hele vejen rundt om høj kvalitet i dagtilbuddets sproglige miljøer. Frederikshavn: Dafolo

  • Holst Mortensen, T. og Næsby, T. (red) 2018: Den styrkede pædagogiske læreplan. Grundbog til dagtilbudspædagogik. Frederikshavn: Dafolo

  • Næsby, T. (red) (2015): Evidens i pædagogens praksis – En introduktion. Frederikshavn: Dafolo

Børnemiljøvurderinger:

  • Bylander, H. I. & Krogh, T. K. (2018): Fokus på fire læreplansskalaer til børnehave. Early Childhood Environment Rating Scale, Extension (ECERS-E), skrevet af Kathy Sylva, Iram Siraj-Blatchford & Brenda Taggart. Hogrefe Psykologisk Forlag.

  • Bylander, H. I. & Krogh, T. K. (2017): Børnemiljøvurderingsskala til skolefritidsordninger. School-Age Care Rating Scale (SACERS), skrevet af Harms, Jacobs & White, 1996, vurderer faciliteter for børn i alderen 5-12 år. Hogrefe Psykologisk Forlag.

  • Bylander, H. I. & Krogh, T. K. (2017): Børnemiljøvurderingsskala til dagpleje på engelsk: Family Child Care Environment Rating Scale-Revised (FCCERS-R), skrevet af Harms, Clifford & Cryer, 2007, er beregnet på at vurdere børnepasningstilbud i private hjem for børn fra fødsel gennem skolealderen. Hogrefe Psykologisk Forlag.

  • Bylander, H. I. & Krogh, T. K. (2016): Småbørnsmiljøvurderingsskalapå engelsk: Infant/Toddler Environment Rating Scale-Revised (ITERS-R) skrevet af Harms, Clifford & Cryer, i 2005 designet til at vurdere vuggestuer fra fødsel til 2 1⁄2 å. Hogrefe Psykologisk Forlag.
  • Bylander, H. I. & Krogh, T. K. (2015): Børnemiljøvurderingsskala til børnehave på engelsk: Early Childhood Environment Rating Scale®, third Edition (ECERS-3) skrevet af Harms, Clifford & Cryer, som vurderer dagtilbudsfaciliteter for børn fra 2 1⁄2 til 5 år. Hogrefe Psykologisk Forlag.

Sprogin | CVR: 35360700 | Annebergvej 1, st., 2700 Brønshøj.  | Tlf.: 41403927