Kurser og konferencer

Sprogin tilbyder kurser, temadage, foredrag og oplæg som er skræddersyede efter netop de behov, som efterspørges. Ring eller skriv med henblik på at få designet netop det kursusindhold, som I står og mangler.

Sprogin har gode erfaringer med at udbyde kurser på rullende dage, med henblik på at gøre plads til, at kursisterne kan gå hjem og afprøve en indsats mellem kursusgangene. Kurser og temadage kan designes fleksibelt med en vekselvirkning mellem workshops, supervision, aktionslæring og oplæg. Sprogin tilstræber at lave en tæt kobling mellem forskning og praksis.

Sprogin laver oplæg og kurser for pædagoger, sundhedsplejersker, lærere, ledere, forældre, virksomheder og organisationer. Når du har deltaget på ti opslåede Sprogin kurser, kan du vælge et gratis kursus efter eget valg.

Klik på kurserne herunder for nærmere information eller tryk her for at downloade Sprogins kursuskatalog foråret 2018

Sprog i samspil (Learning Language and loving it) – Et Hanen-certificeret uddannelsesprogram
Indhold: Sprog i samspil (Learning Language and Loving It) er et evidensbaseret program, der er udviklet i Canada i et samarbejde mellem forskere, logopæder og praktikere. Programmet er designet til at understøtte pædagoger i at anvende praktiske strategier for at hjælpe alle børn i en gruppe med at opbygge sprog og sociale færdigheder, uanset hvilke lærings- og kommunikationsstrategier børnene benytter og uanset om børnene har særlige behov.

Grundkursus i sprogpædagogik – 10. undervisningsgange
Indhold: På kurset får du en praksisrettet og evidensbaseret tilgang til sprogarbejdet i vuggestuer og børnehaver.
Der vil være fokus på alle børn, børn med typisk sprogudvikling, børn, som er forsinkede enten kognitivt eller sprogligt og der vil naturligvis også indgå redskaber til at arbejde med sprogudviklingen hos børn med flere sprog.

iPad-workshop
Indhold: På dette kursus vil vi gennemgå aktuel forskning om iPad og læring, og vise, hvordan man kan bruge iPadden aktivt og medinddragende i hverdagens sprogarbejde, uden at det tager for meget aktiv fysisk legetid.

Tematisk sprogarbejde
Indhold: På dette kursus vil vi gennemgå aktuel forskning om børns sproglige udvikling og vise, hvordan man, med udgangspunkt i ”Det tematiske sproghjul”, kan tilrettelægge sprogstimulerende aktiviteter, som støtter udvikling af bl.a. barnets sprogbrug, sprogforståelse, ordforråd, grammatik, narrative kompetence, lydlige opmærksomhed og skriftsprogsforståelse.

Mere end ABC
Indhold: Målet med kurset er deltagerne erhverver sig et stærkt grundkendskab i Hanens tilgang til literacy og hvordan man fremmer literacyfærdigheder i praksis. Kurset afvikles med udgangspunkt i bogen Mere end ABC.

Rekvirerede og særligt tilrettelagte oplæg og kurser:
Følgende temaer kan rekvireres og tilrettelægges som oplæg eller kursus i samarbejde med jer i daginstitution, skole, skole- og daginstitutionsnetværk, ledernetværk, PPR etc.

Vejledning af forældre og pædagogisk personale
Indhold: Hvordan bliver vejledning nyttig?
For sprogpædagoger og sprogvejledere og logopæder.

Lydhørt samarbejde mellem barnets voksne
Indhold: Hvordan kan de professionelle skabe samarbejde med forældre, hvor der lægges op til lydhørt samarbejde og fælles ansvar? Hvordan kan de professionelle invitere og møde forældre, der evt. er tilbageholdne eller har andre idéer om samarbejde? Evt. har et andet syn end de professionelle på, hvordan barnets udvikling bedst styrkes?

Mødeledelse
Indhold:  Hvis man vil tilgodese både en målrettet og effektiv opgaveløsning- og opgavefordeling og samtidig have overskud til videndeling, refleksion og pædagogisk udvikling, skal møderne ledes af en mødeleder, der kan facilitere møder. En facilitator styrer mødet på en støttende, involverende og målrettet måde.

Ledercoaching af medarbejdere
Indhold: 
Hvordan coacher man som leder bedst muligt sine medarbejdere, så de kan varetage arbejdsopgaven med glæde, engagement og ansvarsbevidsthed i en fortravlet og presset hverdag?

– PD-inspirerede kurser

Sprogin tilbyder kurser inden for alle aspekter af sproget

Tidlig indsats med henblik på at styrke chancelighed for alle børn

Kurserne kan målrettes: sundhedsplejersker, dagpleje, vuggestue, børnehave og forældre til børn i udsatte positioner. På kurserne uddannes fagpersonale i at vejlede og understøtte forældre og i at anvende evidensbaserede metoder til at fremme de yngste børns sproglige udvikling og trivsel.

Neuropædagogik

På kurser i neuropædaogik undervises i hjernen og dens funktioner, og hvordan vi kan udnytte denne viden i pædagogisk praksis. Eksempelvis fokuseres der på samspil, eksekutive funktioner, effektregulering, mentalisering, arousal, theory of mind og spejlneuroner.

Sprogtilegnelse

På kurser om sprogtilegnelse tages der udgangspunkt i det sprogsyn som deltagerne bringer med sig ind i læringsrummet, og hvilke konsekvenser forskellige sprogtilegnelsessyn har for den pædagogiske praksis. Der arbejdes med sprogets opbygning og delelementer og en række sprogtilegnelsesteorier med særlig fokus på interaktionisme. Endelig arbejdes der med sproglige milepæle.

Sprogpædagogik i praksis

På kurser i sprogpædagogik i praksis præsenteres forskningsbaserede strategier, der understøtter børns sproglige udvikling. Efter aftale kan der fokuseres på forskellige pædagogiske tiltag fx hverdagens samtaler, tematisk sprogarbejde, dialogisk læsning, narrativer og fortællinger, tidlig literacy/biliteracy, iPads, Apps og multimedier i hverdagen. Der kan også arbejdes med sproget med fokus i læreplanens temaer og sprog og leg. Endelig kan kurserne inddrage målsætning og evaluering af pædagogisk sprogarbejde og indretning med henblik på at styrke sprogmiljøer.

Sprogvurderinger og sprogscreeninger

Sprogin underviser i en lang række forskellige vurderings- og screeningsmaterialer med udgangspunkt i sproglige milepæle. Til de yngste i vuggestuen ttilbydes kurser i Eva to års talescreening, CLEX (Cross Linguistic Lexical Norms) og CDI (Communicative Development Inventory) og TRAS (Tidlig Registrering Af Sprog), sidstnævnte materiale kan anvendes frem til børnehaveklassen. For professionelle, som arbejder med de tre til seksårige tilbydes udover TRAS kurser i Vis hvad du kan og Sprogvurdering til treårige, femårige og børnehaveklassen.

Tidlig identificering af børn i sproglige vanskeligheder – hvornår skal et barn have tilbudt en sprogvurdering?

På dette kursus gennemgås risikofaktorer og forskningsbaserede milepæle for børns sprog. Med udgangspunkt i videoklip diskuteres det, hvilke sproglige færdigheder der kan forventes af børn mellem 0-6 år. Med kurset følger et skema til stamdata, som kan anvendes når barnet starter i institutionen og en oversigt over børn 0-6 ås sproglige milepæle

Evidensbaseret praksis

Der refereres ofte til evidensbaseret praksis, som en hensigtsmæssig måde at sikre sig, at institutionen løbende tager udgangspunkt i bedste praksis. På kurset gennemgås de elementer, som er konstituerende for evidensbaseret praksis med udgangspunkt i en forståelse af, at praktikere som forsker og producent af nødvendig lokal evidens. På kurset introduceres deltagerne til søgedatabaser, informationssøgning, kritisk stillingtagen til forskning, og formidling og fortolkning af undersøgelser. Deltagerne arbejder med at koble egne erfaringer til undersøgelsesresultater og arbejder med at designe lokale forskningsprojekter, hvor de undersøger egen praksis. Kurset kommer omkring organisering af en evidensbaseret institution/klynge og etablering af tidsskriftskurser, hvor informationer kan deles på tværs af institutioner.

Dansk som andetsprog i dagtilbud og skole

Her præsenteres nyere teorier om andetsprogstilegnelse og koblingen til sprogpædagogiske tiltag. Der kan undervises i udredning af sproglige vanskeligheder hos børn i en flersproget kontekst med udgangspunkt i Egebergs systemiske model, screeningsmaterialer til børn med flere sprog og dynamiske testmetoder.

Der kan tilbydes kurser målrettet sundhedspleje, vuggestue eller børnehave/sproggrupper. Der kan også tilbydes kurser målrettet modtagelsesklasser på alle tre niveauer og kurser i læsning og dansk som andetsprog til såvel indskoling, mellemtrin og udskoling.

Logopædi rettet mod børn

Til logopæder kan der etableres kurser målrettet Specific Language Impairment (SLI), nye logopædiske test og materialer og stammen.

Sprogpædagogisk indsats rettet mod sproglige vanskeligheder

I takt med inklusion af børn i sproglige vanskeligheder, er der opstået et stadig større behov for at sprogpædagoger har en grundlæggende viden om sproglige vanskeligheder og bedste sprogpædagogiske praksis. Sprogin kan tilbyde kurser, som målretter sig følgende områder:

 • Definitioner, afgræsninger og teorier og indvirkende faktorer på sproglige vanskeligheder
 • Forebyggende sprogarbejde
 • Ordmobilisering og ordforråd
 • Selektiv mutisme
 • Udtalevanskeligheder
 • Lydskelnevanskeligheder
 • Hukommelsesvanskeligheder
 • Semantiske vanskeligheder
 • Pragmatiske vanskeligheder
 • Grammatiske vanskeligheder
 • Sprogforståelse
 • Dysfasi og sen sprogudvikling
 • Stammen
 • Autisme
 • ADHD
 • Nedsat hørelse

Tidlig literacy

Kurser i tidlig literacy omfatter iPads og tablet, tidlig skriftsprogstilegnelse, ordkort, inddragelse af literacy i det pædagogiske miljø, literacy i leg, dialogisk læsning og opfølgende aktiviteter samt struktureret tematisk sprogarbejde med fokus på tidlig literacy

Inklusion

Sprogin arbejder med inklusion ud fra et bæredygtigt pædagogisk perspektiv som beskrevet af Månsson (2014). Der fokuseres på såvel faglig som social inklusion, inddragelse af forældre, styrker ved forskellighed og lovgivning og praksis.

Partnerskab med forældre rettet mod fagpersoner

Det kan være en stor udfordring at indgå i et partnerskab med forældre, som har et andet kulturelt eller socialt udgangspunkt end den professionelle. Sprogin underviser i afdækning af sproglige socialiseringsmønstre i familier, lovgivning, etablering af partnerskab med forældre til børn i vanskeligheder og coaching af forældre i forhold til konkrete sprogpædagogiske indsatser.

Inklusion af voksne med kognitiv funktionsnedsættelse på arbejdspladsen

Sebastian er diagnosticeret med infantil autisme og er lettere retarderet. Med udgangspunkt i hans historie tilbydes der kurser til virksomheder, forældre og professionelle i inklusion i hverdagens aktiviteter, skriftlig og mundtlig kommunikation med voksne med funktionsnedsættelse, praktisk støtte i hverdagen og inddragelse af pårørende i indsatsen.

Kurser i udtale og sætningsopbygning målrettet pædagoger med dansk som andetsprog

I takt med at der er kommet stadig større fokus på pædagogen som sproglig rollemodel oplever mange pædagoger med dansk som andetsprog, at udtalen eller grammatikken udgør en barriere i kommunikationen med børn og forældre. Sprogin.dk tilbyder kurser til pædagoger i, udtale og taletempo, sætningsopbygning og grammatik samt sprogunderstøttende samtaler med børn i hverdagen med fokus på sprogets formside.

Få mere info om kurser og oplæg

Kontakt:

Trine Kjær Krogh      4140 3927      [email protected]

Adgang for alle


Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

CeSoB

Trine Kjær Krogh er associeret partner med CeSoB – Center for social bæredygtighed. www.CeSoB.dk.

Kontaktinformation

Trine Kjær Krogh
Astrupvej 10
2700 Brønshøj
Mobil: 41 40 39 27
Mail.: [email protected]
Udviklet af Revol8